Privacyverklaring

D.m.v. dit privacy statement informeren wij u over de doeleinden, waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. De omstandigheden waaronder deze worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Hypotheek Boutique respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website en spant zich naar alle redelijkheid en billijkheid in om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Hypotheek Boutique verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms vraagt Hypotheek Boutique bij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij. Hypotheek Boutique zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden enkel door Hypotheek Boutique gebruikt voor de administratieve afhandeling ervan. Uw gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de aanbieder van het financiële product van uw keuze, om u een offerte of andere persoonlijke documentatie te kunnen doen toekomen. Hypotheek Boutique zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Hypotheek Boutique daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Links en vragen

Op de website kunnen links aanwezig zijn van partners, en links naar websites van derden. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hanteren. Dit privacy statement heeft dan ook alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Hypotheek Boutique is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van partners of derden.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen uit het systeem van Hypotheek Boutique. Op verzoek zal Hypotheek Boutique uw gegevens uit de database verwijderen of wijzigen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacy statement en/of de manier waarop ik met persoonsgegevens omga kunt u altijd met mij contact opnemen.

Diversen & privacyverklaring

Dit Privacy Statement kan te allen tijde door Hypotheek Boutique worden aangepast. Er wordt geadviseerd u daarom dit privacy statement regelmatig te bekijken. Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

 Privacyverklaring

De website wordt beheerd door Hypotheek Boutique. Tijdens uw bezoek aan de website kan Hypotheek Boutique persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend door Hypotheek Boutique voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Hypotheek Boutique zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die wij nastreeft bij de verwerking van gegevens in verband met de website en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Gegevens worden opgeslagen in een bestand. Indien Hypotheek Boutique dit wenst kan zij bezoekers van de website voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten. Hypotheek Boutique zal de correspondentie zelf verzorgen conform wet- en regelgeving. Uw opgeslagen gegevens zullen op geen enkele wijze worden doorgegeven aan derden.